Date of Record : Tuesday, June 16, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกวดราคาฯ.pdf
  • ประกาศประกวดราคาฯ.pdf

Create by  -   (6/16/2020 5:34:13 PM)

    Link อื่นๆ