Date of Record : Friday, June 19, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเครือข่ายชั้นสูง สำนักงาน กสทช. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศประกวดราคาฯ.pdf

Create by  -   (6/19/2020 2:13:58 PM)

    Link อื่นๆ