Date of Record : Monday, January 6, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกวดราคา

Sub Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศและเอกสารประกวดฯ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (1/6/2020 9:53:52 AM)

    Link อื่นๆ