Date of Record : Wednesday, June 10, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประจำที่ สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (6/10/2020 1:53:02 PM)

    Link อื่นๆ