Date of Record : Wednesday, April 1, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี 2563 - 2564 และรายงานข้อมูลกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (4/1/2020 11:44:42 AM)

    Link อื่นๆ