Date of Record : Monday, June 22, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Keyword : จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

Category : ประกาศผู้ชนะ

Detail : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบ รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  -   (6/22/2020 1:31:38 PM)

    Link อื่นๆ