Date of Record : Monday, June 22, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการ คุยข่าว 10 โมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Keyword : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน

Category : ประกาศผู้ชนะ

Detail : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการ คุยข่าว 10 โมง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  -   (6/22/2020 1:51:15 PM)

    Link อื่นๆ