Date of Record : Wednesday, June 17, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายหลังการประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำไปใช้สำหรับให้บริการเทคโนโลยี 5G ในรายการเคาะข่าวค่ำ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกองทัพบก 126 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf

Create by  -   (6/17/2020 5:27:55 PM)

    Link อื่นๆ