Date of Record : Thursday, January 16, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม และคณะ ในการเดินทางสังเกตการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียในภูมิภาคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับให้แก่กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (1/16/2020 4:33:10 PM)

    Link อื่นๆ