Date of Record : Tuesday, April 7, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรองรับการให้บริการภาคประชาชนสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf

Create by  -   (4/7/2020 4:28:57 PM)

    Link อื่นๆ