Date of Record : Friday, June 19, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำสื่อข้อมูลในรูปแบบภาพหรือกราฟฟิก (Infographic) ภารกิจงานสำคัญต่างๆ ของสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ประจำปี 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (6/19/2020 4:25:32 PM)

    Link อื่นๆ