Date of Record : Monday, June 22, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านนิตยสาร Green Life Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ-ผ่านนิตยสาร-Green-Life-Plus.pdf

สร้างโดย  - Meta  Chanlafa (22/6/2563 17:23:07)

    Link อื่นๆ