Date of Record : Friday, December 27, 2019

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด LED (Outdoor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (12/27/2019 4:19:06 PM)

    Link อื่นๆ