Date of Record : Wednesday, January 15, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลของ สำนักงาน กสทช.) โดยวิธีคัดเลือก

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (1/15/2020 10:33:11 AM)

    Link อื่นๆ