Date of Record : Tuesday, June 16, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คลื่นวิทยุแบบสะพายถือจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (6/16/2020 3:02:11 PM)

    Link อื่นๆ