Date of Record : Monday, June 8, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการรู้ทันข่าว ก้าวทันโลก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM. ๑๐๕.๐ MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทคโนโลยีในรายการรู้ทันข่าว-ก้าวทันโลก-ทาง-FM105-0MHzโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/8/2020 3:35:58 PM)

    Link อื่นๆ