Date of Record : Wednesday, June 10, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายหลังการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อนำไปใช้สำหรับให้บริการเทคโนโลยี 5จี ในรายการเช้านี้ประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯจ้างประชาสัมพันธ์-5G-รายการเช้านี้ประเทศไทย-ทางช่อง-5-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/10/2020 3:29:52 PM)

    Link อื่นๆ