Date of Record : Thursday, January 2, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางวิชาการด้านการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • 4-ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (1/2/2020 3:50:29 PM)

    Link อื่นๆ