Date of Record : Friday, December 27, 2019

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบห้องประชุม สำนักงาน กสทช. (หลักสี่)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (12/27/2019 5:48:24 PM)

    Link อื่นๆ