Date of Record : Friday, December 27, 2019

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการบริหารการแจกเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ต่อเนื่อง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  -   (12/27/2019 10:20:58 AM)

    Link อื่นๆ