Date of Record : Friday, June 26, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาแบบตัวอักษรอัตโนมัติ Chat bot เพื่อให้บริการข้อมูลประชาชนบนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศยกเลิก

ดาวน์โหลด

  • ประกาศยกเลิกฯ.pdf

Create by  -   (6/26/2020 3:24:40 PM)

    Link อื่นๆ