Date of Record : Wednesday, June 10, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก

Category : ประกาศยกเลิก

ดาวน์โหลด

  • ประกาศยกเลิกฯ.pdf

Create by  -   (6/10/2020 4:38:11 PM)

    Link อื่นๆ