Date of Record : Tuesday, June 2, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการคนข่าวมองข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM ๘๙.๕ MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศยกเลิก

ดาวน์โหลด

  • 6-ประกาศยกเลิกผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/2/2020 8:59:07 AM)

    Link อื่นๆ