Date of Record : Wednesday, January 15, 2020

Purchase Name : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารภายในองค์กรรูปแบบดิจิทัล ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Keyword : องค์กรรูปแบบดิจิทัล

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-ยกเลิกประกาศประกวดราคา.pdf

Create by  -   (1/15/2020 3:56:34 PM)

    Link อื่นๆ