โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service)

Download

  • 1-2-2-ร่างเอกสารประกวดราคา-กลุ่มที่-2.pdf
  • 1-2-ร่าง-TOR-กลุ่มที่-2.pdf

Create by  -   (6/9/2017 6:08:24 PM)