โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service)

สร้างโดย   - สบ. oraporn.s

Download

  • 1-3-2-ร่างเอกสารประกวดราคา-กลุ่มที่-3.pdf
  • 1-3-ร่าง-TOR-กลุ่มที่-3.pdf