โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง – ใต้) และกลุ่ม 5 [3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวม 4 อำเภอจังหวัดสงขลา)] ส่วนที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service)

Download

  • 1-4-1-5-ร่าง-TOR-กลุ่มที่-4-และกลุ่มที่-5.pdf
  • 1-4-2-1-5-2-ร่างเอกสารประกวดราคา-กลุ่มที่-4-และกลุ่มที่-5.pdf

Create by  -   (6/9/2017 6:17:08 PM)