โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)

สร้างโดย   - สบ. oraporn.s

Download

  • 2-1-2-ร่างเอกสารประกวดราคา-กลุ่มที่-1.pdf
  • 2-1-ร่าง-TOR-กลุ่มที่-1.pdf