โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)

Download

  • 2-3-2-ร่างเอกสารประกวดราคา-กลุ่มที่-3.pdf
  • 2-3-ร่าง-TOR-กลุ่มที่-3.pdf

Create by  -   (6/9/2017 6:28:35 PM)