ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การทำประชาพิจารณ์ การอบรมสัมมนาของสำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ร่างประกาศ.pdf