ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสารเส้นทางโทรคมนาคมในพื้นที่ชายขอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download