ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำและพัฒนาระบบการวางแผนการเงิน การงบประมาณ และระบบจัดเก็บรายได้ สำนักงาน กสทช. ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ.pdf