Date of Record : Friday, August 23, 2019

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมโช้คอัพประตู (Hydraulic Door Closer) จำนวน 3 ชุด ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 10 สำนักงาน กสทช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  -   (8/23/2019 4:30:51 PM)

    Link อื่นๆ