Date of Record : Friday, September 7, 2012

Purchase Name : ประกาศ สำนักงาน กสทช.เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (Server and Network Monitoring) จำนวน 1 ชุด

Category : สอบราคา

Detail : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (Server and Network Monitoring) จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด

  • ประกาศ-สำนักงาน-กสทช-เรื่อง-สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2016 6:15:12 PM)

    Link อื่นๆ