Date of Record : Thursday, September 20, 2012

Purchase Name : สอบราคาซื้อระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ

Category : สอบราคา

Detail : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ

ดาวน์โหลด

  • สอบราคาซื้อระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-สำนักงาน-กสทช.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2016 6:09:46 PM)

    Link อื่นๆ