Date of Record : Wednesday, September 19, 2012

Purchase Name : สอบราคาซื้อแผ่นป้ายเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐาน (Label)และผ้าหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (Ribbons)

Category : สอบราคา

Detail : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง  สอบราคาซื้อแผ่นป้ายเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐาน (Label)และผ้าหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (Ribbons)

ดาวน์โหลด

  • สอบราคาซื้อแผ่นป้ายเครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐาน-(Label)และผ้าหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์-(Ribbons).pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/4/2016 6:11:58 PM)

    Link อื่นๆ