กรมการจัดหางาน !! พักใช้ใบอนุญาต 2 บริษัทจัดหางาน


    กรมการจัดหางาน พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ  2  บริษัทจัดหางาน เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537   

    นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง  แจ้งว่า กรมการจัดหางานพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของบริษัทจัดหางาน จำนวน 2 แห่ง คือ

    1. บริษัทจัดหางานมิลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ต.717/2534 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1499 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 26 วรรคสองประกอบมาตรา 47 ข้อหาเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา 27 วรรคสองประกอบมาตรา 47 ข้อหาไม่ออกใบรับตามแบบที่อธิบดีกำหนดให้แก่คนหางาน และมาตรา 35 ข้อหารับสมัครคนหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก นายทะเบียนจัดหางานกลาง

    2. บริษัทจัดหางานเงินและทอง พัฒนา จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ต.1066/2546 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 40/712-716 ชั้นที่ 1-2 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เนื่องจากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 15 ประกอบมาตรา 47 ข้อหาไม่จดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนต่อนายทะเบียนจัดหางานกลาง มาตรา 26 วรรคสองประกอบมาตรา 47 ข้อหาเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา 27 วรรคสองประกอบมาตรา 47 ข้อหาไม่ออกใบรับตามแบบที่อธิบดีกำหนดให้แก่คนหางาน

    นายอารักษ์ ฯ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าจัดหางาน  ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานและตำแหน่งงานที่จะไปทำงานก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางาน ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-245-6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

สร้างโดย   - admin NBTC