ก.แรงงาน ร่วมรำลึก ศ.นิคม จันทรวิทุร จัดงานประจำปี 2558


    ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดงานวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2558 รำลึกถึงผู้ผลักดันให้เกิดกระทรวงแรงงาน และการประกันสังคมที่ประกาศใช้ตั้งแต่ 2 กันยายน 2533เผยกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์มีผลบังคับ ๒๐ ตุลาคมที่ผ่านมา จะนำไปสู่ความมั่นคงทางสังคมของแรงงานและครอบครัว

    ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันนิคม จันทรวิทุร กล่าวว่า การจัดงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ถือเป็นอีกวาระหนึ่งเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้ล่วงลับ ที่ถือว่าเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกระทรวงแรงงานขึ้น     อีกทั้งได้วางรากฐานสำคัญในงานด้านการบริหารและการพัฒนาแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประกันสังคมที่ท่านเป็นผู้ผลัดดันให้เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลฝ่ายต่างๆ     ทั้งนายจ้าง สหภาพแรงงาน นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก จนทำให้กฎหมายประกันสังคมประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา

    ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การทั้ง 4 ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้ร่วมกันจัดงานวันนิคม จันทรวิทุรขึ้น ภายในหัวข้อเรื่อง การประกันสังคมไทย ๒๕ ปี ของความสำเร็จ สภาพปัญหา และมิติใหม่ในการดำเนินงาน ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกันตน 12 ล้านคน จะนำไปสู่ความมั่นคงทางสังคมของแรงงานและครอบครัวอย่างยิ่ง เชื่อมั่นว่าการประกันสังคมไทยจะดำเนินงานไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต ซึ่งถือเป็นระบบที่มีความสำคัญที่สุดในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ

ม.ล.ปุณฑริกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนตามที่กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ได้มีผลบังคับใช้ จะไม่มีการเก็บจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่หากต่อไปกองทุนประกันสังคมมีภาระเพิ่มมากขึ้นก็ต้องคิดถึงรายรับจะพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ได้มีการศึกษาเรื่องการประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบให้มากขึ้น แต่จะไม่ไปกระทบกับกองทุนอื่นที่มีอยู่และสิทธิประโยชน์จะไม่ให้มีความซับซ้อนกัน และไม่สร้างภาระกับประชาชน

สร้างโดย   - admin NBTC