ก.แรงงาน เดินหน้าจัดทำ “โรดแมป”กำหนดผู้รับผิดชอบ ระบุเวลาที่ชัดเจนเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ‘ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน’


    ก.แรงงาน เดินหน้าจัดทำ “แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน” (ROADMAP) ปีงบประมาณ 2559  พร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ - ระบุเวลาการทำงานที่ชัดเจน เน้นทำงานแบบบูรณาการ่วมทุกหน่วยงาน

    นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปกค.รง.) (Prevention of Human Trafficking on Labour Operation Center :PHTLOC) กล่าวว่า ตามที่พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และข้อเสนอแนะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา จากกรณีที่สหรัฐ ฯ จัดลำดับไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่มีการค้ามนุษย์ระดับ (Tier 3) โดยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน นั้น

    รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ควรมีการเร่งรัดจัดทำคำนิยาม “การค้ามนุษย์” “แรงงานบังคับ” “แรงงานขัดหนี้” รวมถึงการกำหนดมิติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดทำยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ TIP Report, IUU, แรงงานเด็ก
โดยแต่ละทีมสามารถทำงานแทนกันหรือตอบคำถามแทนกันได้ และต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติงานตามทฤษฎีระบบให้สอดคล้องกับระบบการตรวจราชการ (ยุทธศาสตร์จังหวัด การบูรณาการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)

    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ROADMAP) ปีงบประมาณ 2559 โดยได้มีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ROADMAP) ปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงแรงงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย  ระยะเร่งด่วน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558) ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดทำแผนการตรวจบูรณาการ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ปรับปรุงคู่มือและแบบการตรวจบูรณาการ จัดทำร่าง TIP Report ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดตรวจสัญชาติ ควบคุมบริษัทจัดหางาน/สายนายหน้า จัดทำคำนิยามและแก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

    ระยะกลาง ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2559) ดำเนินการปรับปรุงร่าง TIP Report ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดตรวจสัญชาติ ควบคุมบริษัทจัดหางาน/สายนายหน้า จัดทำคำนิยามและแก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และ
ระยะยาว ไตรมาส 3 – 4 (เดือนเมษายน – กันยายน 2559) ดำเนินการควบคุมบริษัทจัดหางาน/สายนายหน้า จัดทำคำนิยามและแก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

    นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน” เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่อไป

         สำหรับการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ จะมีการประชุมและสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ทุกวันพฤหัสบดีเพื่อบูรณาการข้อมูล และสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทราบในทุกสัปดาห์ และมอบหมายให้ทุกกรม/สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานแรงงานจังหวัด จัดตั้งศูนย์ฯ ระดับกรมและระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศูนย์ฯ ของกระทรวง รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าในการดำเนินการให้ศูนย์ฯ ของกระทรวงทราบเป็นระยะ
 

สร้างโดย   - admin NBTC