ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบฟอร์มเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด60.docx
  • ข้อกำหนดการเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด60.pdf