ข้าราชการบรรจุใหม่ ฝึกจบ!!พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจแรงงาน


    ก.แรงงาน บรรจุข้าราชการใหม่ 120 คน เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจแรงงาน ย้ำ ‘เป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท’พร้อมปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ ว่า ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำมั่นคำสัญญาที่ได้กล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช     ในการเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พร้อมปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ยึดหลักทำงานอย่างมีความสุข   มีความสำเร็จ และเมื่อไหร่ที่ทำงานแล้วไม่มั่นใจ มีปัญหาให้นึกถึงตอนกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อช่วยเตือนสติ ให้กำลังใจตนเองให้พร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
    ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้บรรจุข้าราชการใหม่ จำนวน 120 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม และได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม และการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมทั้ง การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ซึ่งกระทรวงแรงงานมี   ความตั้งใจบ่มเพาะและปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อที่จะก้าวไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณภาพ และเป็นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน   ให้ประสบความสำเร็จ
 

สร้างโดย   - admin NBTC