ผ่านร่างกฎหมายลำดับรอง 4 ฉบับ รองรับ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

    คณะทำงานพิจารณา เร่งรัด ติดตามร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ผ่านร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ร่างคำสั่งกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประเภทของงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจำเรือซึ่งอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล และหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล

    พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา เร่งรัด ติดตามร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/2558 โดยที่ประชุมได้หารือผลความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.  2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน คือในวันที่ 5 เมษายน 2559 ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เสนอร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ข้าราชการในสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยมีอำนาจหน้าที่ตาม ม. 95 (1) ขึ้นไปบนเรือหรือเข้าไปในสำนักงานของเจ้าของเรือ และสถานที่ทำงานเพื่อตรวจสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ และ (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือคนประจำเรือ หรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง (3) มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัว และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนด ฉบับที่สองร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประเภทของงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจำเรือซึ่งอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ โดยมีทั้งหมด 10 ประเภทงาน อาทิ งานยก ลาก แบกของน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม งานเสียงดัง งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า งานบนดาดฟ้า งานที่มีสภาพอากาศเวรร้าย เป็นต้น ฉบับที่สามร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล โดยกำหนดให้องค์กรเจ้าของเรือและองค์กรคนประจำเรือ เสนอรายชื่อผู้แทนของตนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง องค์กรละ 10 คน เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือก และฉบับที่สี่ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล โดยกำหนดให้สมาคมและมหาวิทยาลัย     เสนอชื่อบุคคลองค์กรและไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านร่างในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามที่เสนอมาทั้ง 4 ฉบับ

    นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะทำงานฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองฉบับอื่นๆ ตามที่หน่วยงานเสนอประกอบด้วย กรมการจัดหางานได้เสนอร่างกฎหมาย ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ การวางหลักประกัน การจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้าง และการกำหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหางาน พ.ศ. ....  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พิจารณาการยกร่างหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือในตำแน่งคนครัวคนเรือ และสำนักงานประกันสังคมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองด้านการประกันสังคม เงินทดแทนแก่คนประจำเรือ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมอนามัยได้เสนอร่างกฎหมาย 2 ฉบับ กรมการกงสุลเสนอร่างกฎหมาย 2 ฉบับ

สร้างโดย   - admin NBTC