รมว.แรงงาน ย้ำ!! เดินตาม โรดแมปรัฐบาล ร่วมสร้างความปรองดองเตรียมช่วยแรงงานนอกระบบจากผลกระทบภัยแล้ง

รมว.แรงงาน ย้ำ!! เดินตาม โรดแมปรัฐบาล ร่วมกันสร้างความปรองดอง-ลดความขัดแย้ง สถานการณ์น้ำประเทศมีน้อย ช่วยกันประหยัด ระวังภัยแล้ง เร่งจังหวัดเตรียมช่วยแรงงานนอกระบบผ่านโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ เพิ่มรายได้ เพิ่มทางเลือกอาชีพเสริม จากผลกระทบภัยแล้ง พร้อมกำชับ ใช้งบฝึกอบรม 50 % ภายในไตรมาสแรก

    พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวมอบนโยบายแก่ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตาม ‘โรดแมป’ โดยรัฐบาลจะเดินหน้าบริหารประเทศตามโรดแมปที่วางไว้ ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและดำเนินงานตามนโยบายให้ได้ในทุกมิติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความปรองดองคนในพื้นที่ ลดความขัดแย้งทางความคิด หากหลงเชื่อตามคำเชิญชวนโดยไม่ได้ใช้ดุลยพินิจ อาจทำให้ประเทศชาติไม่สงบสุขและเหตุการณ์ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อาจย้อนกลับมาได้อีก

    ด้านสถานการณ์น้ำของประเทศ รัฐบาลตระหนักถึงการใช้น้ำในอนาคตของประเทศ เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บตามเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก  แม้รัฐบาลจะได้หามาตรการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน     โดยการปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแล้วก็ตาม ขอให้
ทุกหน่วยช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งอยู่ในภาคเกษตรที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ให้เร่งสร้างความเข้าใจและรับรู้สถานการณ์น้ำ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและมีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณปี 2559 ให้ดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ     เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพได้มีงานทำชั่วคราวและ/หรือได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆ จึงขอให้เร่งดำเนินการ  รวมทั้งให้วางแผนใช้งบเพื่อการฝึกอบรมภายในไตรมาสแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบด้วย

 

*********************************

รมว.แรงงาน ย้ำ!! เดินตาม โรดแมปรัฐบาล ร่วมสร้างความปรองดองเตรียมช่วยแรงงานนอกระบบจากผลกระทบภัยแล้ง


    รมว.แรงงาน ย้ำ!! เดินตาม โรดแมปรัฐบาล ร่วมกันสร้างความปรองดอง-ลดความขัดแย้ง สถานการณ์น้ำประเทศมีน้อย ช่วยกันประหยัด ระวังภัยแล้ง เร่งจังหวัดเตรียมช่วยแรงงานนอกระบบผ่านโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ เพิ่มรายได้ เพิ่มทางเลือกอาชีพเสริม จากผลกระทบภัยแล้ง พร้อมกำชับ ใช้งบฝึกอบรม 50 % ภายในไตรมาสแรก

    พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวมอบนโยบายแก่ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตาม ‘โรดแมป’ โดยรัฐบาลจะเดินหน้าบริหารประเทศตามโรดแมปที่วางไว้ ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและดำเนินงานตามนโยบายให้ได้ในทุกมิติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความปรองดองคนในพื้นที่ ลดความขัดแย้งทางความคิด หากหลงเชื่อตามคำเชิญชวนโดยไม่ได้ใช้ดุลยพินิจ อาจทำให้ประเทศชาติไม่สงบสุขและเหตุการณ์ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อาจย้อนกลับมาได้อีก

    ด้านสถานการณ์น้ำของประเทศ รัฐบาลตระหนักถึงการใช้น้ำในอนาคตของประเทศ เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บตามเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก  แม้รัฐบาลจะได้หามาตรการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน     โดยการปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแล้วก็ตาม ขอให้
ทุกหน่วยช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งอยู่ในภาคเกษตรที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ให้เร่งสร้างความเข้าใจและรับรู้สถานการณ์น้ำ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและมีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณปี 2559 ให้ดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ     เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพได้มีงานทำชั่วคราวและ/หรือได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆ จึงขอให้เร่งดำเนินการ  รวมทั้งให้วางแผนใช้งบเพื่อการฝึกอบรมภายในไตรมาสแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบด้วย

สร้างโดย  - 2fellows  admin (30/7/2559 12:07:01)