ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมไปถึงการทำความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญ

 ด้วยคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะได้จัดทำอธิบายสาระสำคัญของการดำเนินงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมไปถึงการทำความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐบาลและร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบ ในช่วงหลังข่าวของสถานีหรือเวลาที่เหมาะสมตามที่ทางสถานีสามารถวางแผนจีดสรรเวลาออกอากาศให้ได้ ซึ่งประกอบด้วยสื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. แผ่นดีวีดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุผลการเข้าควบคุมอำนาจ Road map และผลงานรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  Download
2. แผ่นดีวีดีที่มีเนื้อหาการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัติย์ Download
3. แผ่นดีวีดีที่มีเนื้อหาการชี้แจงสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ Download

สามารถสอบถามได้ที่ คณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ โทร 02 243 0473

Create By  - admin NBTC