สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่สำคัญของรัฐบาล (จัดทำโดย กรมประชาสัมพันธ์)

ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0201.01/2406 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1. สารคดีพลังประชารัฐ จัดทำโดย กรมประชาสัมพันธ์  Download

 2. เพลงคู่ฟ้า คู่แผ่นดิน ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  Download

3. ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข United Nations General Assemble 2016  Download

4. สรุปผลงานกระทรวงพาณิชย์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 40  Download

ท่านสามารถดาว์โหลดไฟล์วีซีดีวีดีทัศน์ดังกล่าว สำหรับเผยแพร่ตามสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ และช่องทีวีดิจิตอล เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเรื่องที่สมควรสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-26182323 ต่อ 1813

สร้างโดย   - admin NBTC