โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่โกง" (Thailand No Corruption)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่โกง” (Thailand No Corruption) โดยผลิตสปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์  "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”  ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์และสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นการขยายแนวร่วมและเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันสร้างพลังคนไทยไม่โกงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที ดังนี้

ชุด หัวหน้าพาโกง ดาวน์โหลด
ชุด ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ดาวน์โหลด

 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath