ក្រាហ្វពត៌មានសភាពការណ៍ទីផ្សារកិច្ចការទូរទស្សន៍

​            ជាការនាំពត៌មានឧស្សាហកម្មផ្សាយសំឡេងនិងទូរទស្សន៍មកដំណើរការទិន្នន័យនិងបង្ហាញក្នុងរូបភាពជាក្រាហ្វ(Business Intelligence: BI) មានលក្ខណៈសម្បត្តិការប្រើប្រាស់បែប Interactive ដែលអាចជ្រើសពេលវេលាដែលត្រូវការបង្ហាញបាន ដើម្បីឲ្យឃើញពត៌មានពីមុនមកដល់បច្ចុប្បន្ន ធ្វើឲ្យបានជ្រាបនិន្នាការរបស់ឧស្សាហកម្មដែលកើតឡើងពិតប្រាកដ។ ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងងាយស្រួលចំពោះការនាំពត៌មានទៅប្រើប្រកបការសិក្សា វិច័យ បង្កើតការយោគយល់ក្នុងឧស្សាហកម្មកិច្ចការទូរទស្សន៍ ទាំងបុគ្គលិក កសថឆ. បញ្ញាវន្ត និសិស្ស រួមទាំងប្រជាជនទួទៅ និងចាត់ទុកថាជាការប្រើពត៌មានប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធិភាពនិងមានប្រយោជន៍បំផុតចំពោះសង្គម ដែលផ្សព្វផ្សាយតាមរយះ
គេហទំព័ររបស់ការិយាល័យ កសថឆ. (www.nbtc.go.th) លើម៉ឺនុយ “ការស្រាវជ្រាវ/អភិវឌ្ឍ” ចំណងជើង “ពត៌មានសភាពការណ៍ទីផ្សារកិច្ចការទូរទស្សន៍” ដោយបើកឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 2 មេសា 2558 ។ ដោយមានសេចក្ដីរបាយការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងការដំណើរការក្នុងឧស្សាហកម្ម ដូចជា សមាមាត្រមធ្យោបាយការចូលទៅទស្សនាទូរទស្សន៍(Household Penetration) សមាមាត្រអ្នកទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រភេទសមាជិកនិងប្រភេទឲ្យសេវាជាទូទៅ(% Share Viewer) ភាពពេញនិយមក្នុងការទស្សនាទូរទស្សន៍ (TV Rating: TVR) ដោយចែកតាមក្រុមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ TV Rating by Category និងតាមអាយុ (TV Rating by Age) រួមទាំងពត៌មានតម្លៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងកិច្ចការទូរទស្សន៍(TV Advertising Spending)
 


 
                               linkstat.jpg

Create By  - TNBTC