ກຣາບຫລາຍມິຕິສຳຫລັບຂໍ້ມູນສະພາບຕະຫລາດກິດຈະການໂທລະທັດ

            ເປັນການນຳຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກຳກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດມາປະມວນແລະສະແດງຜົນໃນຮູບແບບຂອງກຣາບຫລາຍມິຕິ(Business Intelligence: BI) ມີຄຸນສົມບັດການໃຊ້ງານແບບInteractiveທີ່ສາມາດເລືອກຊ່ວງເວລາການສະແດງຜົນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນຍ້ອນຫລັງຈົນຖືງປະຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ແນວໂນ້ມຂອງອຸດສາຫະກຳທີ່ເກີດຂື້ນຈິງ ໃຊ້ງານງ່າຍແລະສະດວກຕໍ່ການນຳຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ປະກອບການສືກສາ ວິໄຈ ເກີດການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນອຸດສາຫະກຳກິດຈະການໂທລະທັດ ທັງຕໍ່ພະນັກງານ ກສທຊ. ນັກວິຊາການ ນັກສືກສາ ຕະຫລອດຈົນປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະຖືເປັນການໃຊ້ຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ສັງຄົມຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ ຊື່ງເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊຕ໌ຫລັກຂອງສຳນັກງານ ກສທຊ. (www.nbtc.go.th) ພາຍໃຕ້ເມນູນ”ວິໄຈ/ພັດທະນາ”ຫົວຂໍ້”ຂໍ້ມູນສະພາບຕະຫລາດກິດຈະການໂທລະທັດ”ໂດຍເປີດໃຊ້ງານໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ເມສາ ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍມີເນື້ອໃນລາຍງານທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມເຄື່ອນໄຫວໃນອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ:ສັດສ່ວນຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າຖືງການຮັບຊົມໂທລະທັດ(Household Penetration)  ສັດສ່ວນຜູ້ຊົມຊ່ອງລາຍການແບບບອກຮັບສະມາຊິກແລະແບບໃຫ້ບໍລິການເປັນການທົ່ວໄປ(% Share Viewer)  ຄວາມນິຍົມໃນການຮັບໂທລະທັດ(TV Rating: TVR) ໂດຍແຍກເປັນຕາມຫມວດຫມູ່ຊ່ອງລາຍການTV Rating by Category ແລະຕາມອາຍຸ(TV Rating by Age)  ຕະຫລອດຈົນຂໍ້ມູນ ມູນຄ່າການໂຄສະນາໃນກິດຈະການໂທລະທັດ(TV Advertising Spending) 
                               linkstat.jpg

Create By  - TNBTC