ရုပ္သံလိုင္းလုပ္ငန္းေဈးကြက္အေျခအေနဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ရႈေထာင့္စံုလင္ျပဇယား

            အသံလြင့္လုပ္ငန္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုရႈေထာင့္ စံုလင္ျပ ဇယား (Business Intelligence: BI) ထဲတြင္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ေၾကာင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ကိုပစၥဳပၸန္ေန႔အထိျပန္လည္ျပသေစလိုပါကအခ်ိန္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ Interactive ပံုစံအဂၤါရပ္မ်ားရွိသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာအမွန္တကယ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ကိုသိႏိုင္သည္၊အသံုးျပဳရန္လြယ္ ကူၿပီး၊ေလ့လာမႈ၊သုေသသနျပဳမႈမ်ားအတြက္အဆင္ေျပသည္၊ရုပ္ျမင္သံၾကားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ အေထြေထြျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ အသိပညာဖန္ဆင္းမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုး ျပဳႏိုင္ၿပီး၊ အမ်ား ဆံုးအက်ဳိးေက်းဇူးရရွိႏိုင္သည္။
            ရုပ္သံလိုင္း၏အဓိကဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာ (www.nbtc.go.th) ၏ "Research/Development" မီႏူး ေအာက္တြင္ “ရုပ္ျမင္သံၾကားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ထုတ္ ျပန္ေၾကညာထားသည္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္မွစ၍ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈ မ်ားဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဥပမာ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ တီဗီြၾကည့္သူထိုးေဖာက္ႏိုင္မႈ အခ်ဳိးအစားမ်ား (Household Penetration)၊ အသင္းဝင္စနစ္ျဖင့္ ရုပ္သံလိုင္းၾကည့္ရႈသူမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (% Share Viewer) အခ်ဳိးအစားမ်ား၊ ရုပ္သံလိုင္းၾကည့္ရႈသူမ်ား၏ႀကဳိက္ႏွစ္သက္မႈ (TV Rating: TVR) မ်ားကို TV Rating by Category ခ်န္နယ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အသက္အရြယ္ (TV Rating by Age) အလိုက္ခြဲျခားထားသည့္အျပင္၊ ရုပ္သံလိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ေၾကာ္ျငာအသံုးစရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္လက္တန္ဖိုးမ်ား (TV Advertising Spending) ကိုလည္းေဖၚျပထားသည္။ 
                               linkstat.jpg

Create By  - TNBTC