(33) การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการพิจารณาอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download